مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار

مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار با حضور تمامی سهامداران، حسابرس قانونی و ناظران کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، برگزار شد.