به منظور مدیریت منابع گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و تقویت ورود به کسب وکارهای نوپا و با ارزش افزوده بالا، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار (تاپ) با مشارکت 7 شرکت باسابقه، معتبر و پیشرو این گروه و با سرمایه ثبتی 10 میلیارد تومان مستند به ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور (مکرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) و همچنین با اساسنامه مصوب هیات وزیران و مجوز رسمی دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری در سال 1398 تاسیس گردید.

چشم انداز صندوق پژوهش و فناوری تاپ

دستیابی به جایگاه برترین نهاد مالی پیشرو در بسترسازی و تسهیلگری حرکت کشور به سمت اقتصاد پایدار با تاکید بر کارآفريني و ثروت آفريني مبتني بر اقتصاد دانش بنيان

اهداف راهبردی و بلندمدت

مزایای خدمات کارگزاری صندوق:

سیاستهای صندوق

تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران

ارکان صندوق