افزایش سرمایه صد در صدی صندوق تلاشگران اقتصاد پایدار

اردیبهشت ماه سال 1402 سرمایه صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد پایدار از 100 میلیارد ريال به 200 میلیارد ريال افزایش یافت.

صندوق تاپ با افزایش سرمایه خود ضمن بهره مندی از ظرفیت بیشتر در جهت رشد تولید و کمک به شرکتهای دانش بنیان و اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور می تواند با توان مندی بیش از پیش در جهت رفع موانع اقتصاد دانش بنیان قدم بردارد.