ارزیابی و ارزش گذاری

سرمایـه گـذاران و مـدیران مالی شرکـت ها همیشـه پیـش‌روی خود فرصت‌هـا و پروژه‌هـای مختلفـی برای سرمایه‌گـذاری و کسـب سود دارند. این فرصـت هـا و پروژه‌ها از جهـت سـودآوری و هزینه‌هـای مختلـف جانبـی بایکدیگـر تمایزاتـی دارند که مطلوبیـت و جذابیت‌هـای متفاوتـی برای اسـتفاده از فرصت‌هـای سرمایه‌گـذاری بوجـود می آورنـد. بـرای اتخاذ بهترین انتخـاب سرمایـه گذاران نیازمند دو ابزار ارزیابی و ارزشگذاری می باشند.

ارزش‌گـذاری تعیین ارزش واقعـی فعلـی یـک دارایـی یـا شرکـت است که معمـولا با اهـداف مختلفـی از جملـه خرید یـا فـروش خـرد و عمـده سـهام شرکـت هـا، انتخـاب سـهام، ارزیابـی راهـبرد شرکـت، مدیریت فعال سبد سهام و دارایی‌ها، وثیقه وام‌ها، ارزیابی رویدادها، حداقل قیمت در مناقصات یا شرکت در مزایده و خلق ارزش توسط شرکت‌ها انجام می‌پذیرد.

از طرفـی دیگر ارزیابـی، بررسـی طـرح ها از زوایـای مختلـف ازجملـه بـازار، اطلاعـات مالـی (جریـان نقـد، سرمایه گذاری، بازگشـت سرمایه نـرخ بـازده داخلـی IRR)، حقوقـی (پتنـت و مالکیت)، دانش فنی (امکان پذیری، نوآوری و تکراری نبودن در ایران و…) و سازمان طرح می باشد. یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران انتخاب طرح‌های‌‌پربازده و کم‌ریسک است.

طرح‌هایـی که از نظر زمانـی، در زمان معقولـی به بار بنشـینند و از نظـر سـودآوری، سـود قابـل قبولـی را به همـراه داشـته باشـند. از این رو ارزیابـی اقتصـادی طـرح هـا یکـی از مهمتریـن مسائل پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.

صندوق تاپ با توجه به دسترسی به متخصصین مالی و فنی قوی در زمینه های مورد فعالیت، دارای توانمندی مناسبی جهت ارزیابی و ارزشگذاری طرح ها و شرکت ها می باشد.