کارگزاری و عاملیت دستگاه های دولتی و خصوصی

به جهت جایگاه قانونی صندوق (ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه و همچنین ماده 45 برنامه چهارم توسعه اقتصادی) و بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه مصوب هیئت محترم وزیران، صندوق پژوهش و فناوری تاپ می‌تواند در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری‌های مورد نظر دستگاه‌های اجرایی، در کلیه حمایت‌های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (که از طریق ساختارهای دولتی مشکل بوده یا قابل انجام نمی‌باشد)، به عنوان بازوی مالی عمل نماید. به این ترتیب کلیه خدماتی که توسط صندوق جهت تجاری‌سازی پژوهش و فناوری طراحی گردیده است بصورت یک بسته حمایتی در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد.

برخی از خدمات قابل ارائه:

مزایای خدمات کارگزاری صندوق: