قوانین و مجوزها

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار عطف به مصوبه سی و نهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری به شماره 1398/ص/1695 مورخ 31/02/1398 در تاریخ 9/10/1398 به طور رسمی ثبت و آغاز به کار نموده است.

قوانین و اسناد بالادستی صندوق های پژوهش و فناوری:

1- ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن‌آوری، بالاخص‌پژوهشها و فن‌آوریهای کاربردی‌توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به‌تقویت صندوقهای دولتی‌موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود. ‌اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی،‌اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری‌حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2- ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش‌بنیان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشی و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهاي ذیل را به انجام برساند:

3- آئین نامه اجرایی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

4- اساسنامه مصوب هیئت وزیران در خصوص صندوق های پژوهش و فناوری

اساسنامه صندوق های پژوهش و فناوری در جلسه 11/5/1394 هیأت وزیران، پیرو پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب و در تاریخ 11/6/1394 توسط معاون اول رئیس جمهور  ابلاغ شده است. (فایل اساسنامه مصوب هیات وزیران)

5- قانون حمایت از شرکت های و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده 5. به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکت های وابسته و تابع می‌باشد. بانکها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند.

به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم‌درصد (۵/0%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره۱. حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهدیافت.

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

6- ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

7- آئین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

8- آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

9- آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

10- دستورالعمل اجرایی بند "خ" ماده "4" آیین نامه تضمین معاملات دولتی (فایل دستورالعمل)

با توجه به ابلاغ  دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ٤ آیین نامه تضمین معاملات دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است، ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار در تمامی دستگاههای اجرایی، سازمانها، نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مورد تایید و پذیرش می باشد.