قوانین و مجوزها

مجوز پذیرش ضمانت نامه صندوق

با توجه به ابلاغ  دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ٤ آیین نامه تضمین معاملات دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است، ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در تمامی دستگاههای اجرایی، سازمانها، نیروهای مسلح شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مورد تایید و پذیرش می باشد.

خ- ضمانتنامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (١٠٠) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (٤٥) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (٤٤) قانون رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ١٣٩٤- و در چارچوب اساسنامههای نمونه موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ٦٢٧٢٤/ت٢٤٧٢١هـ مورخ ١٣٨١/١٢/٢٨ و شماره ٧٥٥٩٣/ت٥٢٢٣٢هـ مورخ ١٣٩٤/٦/١١ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور می‌رسد.

  دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ٤ آیین نامه تضمین معاملات دولتی ( دانلود فایل )