بین الملل

مسئله تأمین مالی پروژه ها و بنگاهمسئله تأمین مالی پروژه ها و بنگاه های اقتصادی در سال های اخیر به یکی از چالش های اصلی توسعه بخش خصوصی و در نتیجه مانعی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. این امر مخصوصاً در شرایط کنونی که بنگاه های اقتصادی با رکود مواجه بوده و بانک ها اغلب با مشکلات تأمین نقدینگی رو به رو هستند، بیش از پیش به مشکلات تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی افزوده است.

تأمین مالی که یکی از دغدغه های شرکت های امروزی محسوب می شود، می تواند از طریق بازارهای مالی داخل یا خارج از کشور صورت گیرد. نظر به محدودیت منابع مالی بازارهای داخلی در کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران، به نظر می رسد هدایت شرکت های ایرانی به سوی بازارهای مالی بین المللی، راهکاری مطلوب جهت رهایی یا کاهش مشکلات تأمین مالی باشد.