برگزاری مجمع عمومی بررسی و تصویب بودجه سال مالی 1401 صندوق تلاشگران

مجمع عمومی بررسی و تصویب بودجه سال مالی 1401 شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار در روز سه شنبه مورخ چهاردهم دی ماه 1400 در محل سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارائه گزاش عملکرد 9 ماه سال مالی 1400، کلیات بودجه پیشنهادی شامل: صورتهای سود و زیان ، اهداف و برنامه های شرکت برای سال مالی 1401 ارائه و در خصوص آن اظهار نظر شد.